• Lược sử Khoa Lịch sử

    Khoa Lịch sử là khoa có bề dày truyền thống của Trường Đại học Khọc học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Tiền thân của Khoa Lịch sử là Ban Sử - Trường Đại học Văn Khoa, bắt đầu đào tạo khóa I từ năm 1975. Đến ngày 10/01/1979, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh chính thức ký Quyết định số 869/TC-TH về việc “Thành lập khoa Lịch sử trên cơ sở Bộ môn Sử học”.