• Tầm nhìn – Sứ mệnh - Triết lý Giáo dục

   
  TRẾT LÝ GIÁO DỤC

  Truyền thống - Sáng tạo - Khai phóng

   

  Truyền thống

  Giáo dục truyền thống là tinh thần giáo dục dựa trên nền tảng các giá trị lịch sử - văn hóa của dân tộc Việt Nam sáng tạo trong quá trình ra đời, thích ứng và phát triển trong lịch sử nhân loại. Những giá trị này được đúc kết, lưu truyền qua các thế hệ, được kế thừa và phát huy để tạo nên những bản sắc riêng. Trên cơ sở đó, những giá giá trị truyền thống luôn tiếp tục được củng cố, bổ sung và sáng tạo nên những giá trị mới phù hợp với sự phát triển của dân tộc.

  Giáo dục truyền thống tại Khoa hướng đến các giá trị cụ thể sau:

  - Nền tảng kiến thức về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam một cách sâu sắc;

  - Phát huy giá trị truyền thống Việt Nam trong hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu tại Khoa;

  - Hướng thiện, có lý tưởng, trách nhiệm công dân đối với xã hội, quốc gia;

  - Gắn kết giáo dục và học thuật với thế giới trên nền tảng bản sắc Việt Nam.

  Khai phóng

  Giáo dục khai phóng là tinh thần giáo dục nhằm cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức sâu rộng, những kỹ năng sống và thực hành chuyên môn có thể tiếp biến và chuyển đổi, truyền tải một cảm nhận mạnh mẽ về các giá trị văn hóa, đạo đức và sự chủ động của đời sống công dân. Nền giáo dục cung cấp cơ hội tiếp cận đa dạng các cơ hội học thuật và chiến lược học tập chuyên sâu trên cơ sở tiếp thu kiến thức, lý luận, quan điểm đa dạng. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo khai phóng hướng đến xây dựng môi trường phát triển cho con người tự do, sáng tạo.

  Giáo dục khai sáng tại Khoa hướng đến các giá trị cụ thể sau:

  - Tư duy dạy và học trên tinh thần khoa học: logic, hệ thống, độc lập, tôn trọng, phản biện, đa văn hóa;

  - Kết hợp liên ngành trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu;

  - Kết hợp lý luận, tiếp cận đa chiều trong giải quyết vấn đề chuyên môn;

  - Khoan dung và tôn trọng khác biệt.

  Sáng tạo

  Giáo dục sáng tạo là tinh thần say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có. Tinh thần này cũng thể hiện ngay trong quá trình dạy và học tại Khoa, khích lệ nỗ lực suy nghĩ, tìm tòi và luôn luôn học hỏi, tìm kiếm cách giải quyết vấn đề để đạt hiệu quả tốt nhất.

  Giáo dục sáng tạo tại Khoa hướng đến các giá trị cụ thể sau:

  - Thúc đẩy tinh thần đam mê khoa học, khao khát và khám phá tri thức;

  - Liên hệ, vận dụng tri thức sử học vào nhìn nhận, giải quyết các vấn đề thực tiễn;

  - Tinh thần học tập suốt đời, luôn vận dụng và sáng tạo tri thức trong cuộc sống;

  - Có khả năng kết hợp, hài hòa, chuyển đổi trong công việc, giao tiếp, thích ứng với môi trường đa văn hóa.


   

  TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

  Là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn xác định tầm nhìn và sứ mệnh của mình:


  - Đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực khoa học xã hội - nhân văn chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


  - Thực hiện nghiên cứu cơ bản và ứng dụng nhằm giải quyết những vấn đề lớn của khoa học lịch sử, đặc biệt là lịch sử Nam bộ, góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nhất là các tỉnh phía nam của Tổ quốc.

   

  - Truyền bá tri thức, nghiên cứu, đúc kết những kinh nghiệm của nhân loại và dân tộc trong quá khứ để góp phần giải quyết những vấn đề hiện tại và dự báo cho tương lai.

  KHOA LỊCH SỬ