Danh sách dự kiến sinh viên bị buộc thôi học và cảnh báo học vụ từ học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

Nhà trường sẽ tiến hành xử lý học vụ từ học kỳ 1, năm học 2020-2021 đối với sinh viên vi phạm một trong các trường hợp sau:

 

1. Sinh viên bị cảnh báo học vụ khi:

- Có điểm trung bình học kỳ dưới 2.5;

- Có điểm trung bình tích lũy dưới 4.0.

 

2. Sinh viên sẽ bị buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách khi:

- Có 02 lần liên tiếp bị cảnh báo kết quả học tập;

- Có điểm trung bình của học kỳ dưới 1.0;

- Vượt quá thời gian tối đa được phép học quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế 268.

 

Nhà trường thông báo đến các khoa/bộ môn danh sách dự kiến sinh viên bị buộc thôi học và cảnh báo học vụ từ học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 (xem phu lục đính kèm).


Đề nghị các khoa/bộ môn thông báo đến sinh viên, kiểm tra và tiếp nhận mọi thắc mắc, khiếu nại (nếu có). Sau đó tổng hợp danh sách chuyển về Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 14 tháng 12 năm 2020.


Xem Thông báo và Phu lục đính kèm

 

Nguồn: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.