Thông báo về việc mời viết tham luận Hội thảo khoa học "Quán triệt và vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới"

 

Các nội dung Hội thảo:

- Những quan điểm cơ bản khi vận dụng và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác - Lênin trong hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Nghiên cứu vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dụng và phát triển con người;
- Chủ nghĩa xã hội với vấn đề khoa học và công nghệ;

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ;

- Việc nghiên cứu vận dụng và phát triển Tư tưởng Hồ Chi Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá;

- Hiệu quả việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cải cách hành chính, của cơ quan đơn vị;

- Hệ thống các giá trị khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng trong hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Các mô hình quán triệt và vận dụng, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đạt hiệu quả có thể vận dụng cho địa phương.


Thời hạn nhận tham luận: trước ngày 15/05/2020.


Địa chỉ nhận tham luận:

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số 15 A Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

- email: trinhkhcn@yahoo.com


Xem Thông báo tại đây


 Nguồn: PHÒNG ĐN&QLKH


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.