Chuẩn đầu ra cử nhân chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh (2014)


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân khoa học:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức phục vụ nhân dân; có sức khỏe tốt đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Có trình độ lý luận và kiến thức đại cương về các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn; có trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp với ngành nghề được đào tạo.
- Có kiến thức sâu về hệ thống các quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Có khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống để phát hiện và góp phần giải quyết các nhu cầu xã hội đặt ra.
- Có tri thức và phương pháp thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, giảng dạy, truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề có liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

       2. CHUẨN ĐẦU RA


Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

              Kiến thức

                Kỹ năng

            Thái độ

1. Nắm vững lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.

1. Có khả năng thực hiện quy trình nghiên cứu lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với lịch sử của cách mạng Việt Nam.

1. Củng cố, phát huy tinh thần tự hào dân tộc, bản lĩnh chính trị, ý thức phát triển các giá trị nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Nắm vững lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của khoa học lịch sử, khoa học chính trị, phương pháp chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Có khả năng nghiên cứu, bình luận sự kiện, phản biện xã hội những vấn đề liên quan đến Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người đối với cách mạng Việt Nam.

2. xây dựng tinh thần trách nhiệm của người làm khoa học đối với lãnh tụ, với đất nước, với dân tộc.

 

3. Nắm vững kiến thức về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức chuyên sâu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Có kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, làm việc độc lập; kỹ năng tự học; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

3. Quan tâm sâu sắc đến trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

4. Hiểu biết hệ thống về lịch sử thế giới, khu vực và xu thế toàn cầu hóa cũng như quá trình chủ động hội nhập của dân tộc.

4. Sử dụng được ngoại ngữ, tin học văn phòng.

4. Hình thành ý thức học để chung sống và hòa hợp những nền văn hóa khác nhau.

 

 


     3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC

+ Giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh ở các cơ sở đào tạo như trường đại học, cao đẳng, học viện, trường chính trị, các trung tâm giáo dục;
+ Làm công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu;
+ Công tác tại các viện bảo tàng, các cơ quan tuyên giáo, tuyên huấn, các tổ chức chính quyền, đoàn thể.     4. CƠ HỘI HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ CAO HƠN

Cử nhân chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh có thể học sau đại học ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị học và một số chuyên ngành gần như Văn hóa học, Triết học.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.