Chuẩn đầu ra các chuyên ngành Lịch sử (cập nhật 2013)

     Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo (trình độ đại học) được ban hành theo Quyết định số 323/QĐ-ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(CẬP NHẬT 2013)     Chuẩn đầu ra (learning outcome) trình độ đại học các ngành và chương trình giáo dục (chuyên ngành) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng căn cứ vào mục tiêu và nội dung đào tạo của ngành/chuyên ngành đó; đồng thời chú trọng đáp ứng nhu cầu xã hội.
      Chuẩn đầu ra bao gồm các nội dung sau:
  
     1. Trình độ kiến thức:
- Kiến thức tổng quát
- Kiến thức cơ bản/nền tảng
- Kiến thức chuyên ngành/chuyên sâu
     2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:
- Khả năng vận dụng, ứng dụng kiến thức vào các công việc cụ thể
- Kỹ năng quản lý
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề
- Kỹ năng giao tiếp xã hội
- Kỹ năng hợp tác, thuyết phục
     3. Phẩm chất nhân văn:
- Tinh thần trách nhiệm
- Đạo đức nghề nghiệp
- Ý thức phục vụ cộng đồng
     4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:
- Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường
- Cơ hội học lên trình độ cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
   
     Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo (trình độ đại học) được ban hành theo Quyết định số 323/QĐ-ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănCHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ VIỆT NAM

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Việt Nam được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:
- Kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc Việt Nam và Lịch sử thế giới từ cổ đại đến hiện đại;
- Kiến thức Lịch sử kinh tế, văn hoá, tư tưởng, giáo dục, chính trị, ngoại giao, chiến tranh và quân sự Việt Nam;
- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Việt Nam được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:
- Thực hiện quy trình nghiên cứu và viết một công trình nghiên cứu về khoa học Lịch sử;
- Điền dã và sưu tầm, nghiên cứu lịch sử địa phương;
- Quan sát, phân tích, đánh giá, bình luận sự kiện và vấn đề lịch sử.

3. Về Phẩm chất nhân văn:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Việt Nam được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:
- Trung thành với Tổ quốc, yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc
- Có ý thức phục vụ, có tâm huyết với công việc
- Năng động, linh hoạt, tự tin, hoà đồng, cầu tiến

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn

4.1 Vị trí làm việc:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Việt Nam có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:
- Nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn;
- Giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trung học;
- Nghiên cứu tổng hợp ở các cơ quan tuyên giáo, đoàn thể, lục lượng vũ trang, báo chí, đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Việt Nam có thể theo học trình độ Thạc sĩ ở các chuyên ngành thuộc khoa học Lịch sử như Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học, Lịch sử thế giới,… hoặc các chuyên ngành văn hoá học, Quan hệ quốc tế,…CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ THẾ GIỚI

1. Trình độ kiến thức:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử thế giới được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:
- Kiến thức khoa học Mác – Lênin;
- Kiến thức chung về tiến trình lịch sử nhân loại gồm các mặt: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quan hệ Quốc tế;
- Lịch sử các nước lớn, các khu vực có mối quan hệ chặt chẽ với lợi ích của Việt Nam; - Kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế;
- Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Lịch sử thế giới và Quan hệ quốc tế;
- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử thế giới được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:
- Kỹ năng nghiên cứu phát hiện vấn đề; - Kỹ năng truyền đạt và trình bày vấn đề; - Kỹ năng phối hợp nghiên cứu trong và ngoài nước; - Kỹ năng đối ngoại công chúng.

3. Về Phẩm chất nhân văn:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử thế giới được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:
- Trung thành với lợi ích Tổ quốc; - Thái độ đúng đắn, cầu tiến trong khoa học; - Yêu nghề nghiệp; - Khả năng thích ứng, sáng tạo; - Bản lĩnh, tự tin, độc lập.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử thế giới, có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:
- Nghiên cứu giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu, trường trung học phổ thông…; - Công tác đối ngoại: Cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế…; - Các cơ hội khác: công tác trong các bộ phận đối ngoại của các cơ quan, cơ quan truyền thông, công ty du lịch.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử thế giới, có thể có thể tiếp tục học các chương trình đào tạo sau đại học ở các chuyên ngành thuộc khoa học Lịch sử và các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Văn hoá học, Châu Á học…CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Trình độ kiến thức
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:
- Kiến thức tổng quát: Trang bị những kiến thức cơ bản về KHXH và nhân văn;
- Kiến thức cơ bản/ nền tảng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và các môn bổ trợ khác để đào tạo cán bộ chuyên môn về ngành Lịch sử ĐCSVN;
- Kiến thức chuyên ngành/ chuyên sâu: Nắm vững các môn chuyên ngành của LSĐ.
- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhân thức, tư duy/Kỹ năng thực hành

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:
- Thực hiện quy trình nghiên cứu và viết một công trình nghiên cứu về khoa học LS;
- Điền dã và sưu tầm, nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản việt Nam tại các địa phương;
- Quan sát, phân tích, đánh giá, bình luận sự kiện và vấn đề lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Về Phẩm chất nhân văn:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:
- Trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng và của dân tộc;
- Phẩm chất đạo đức: là sinh viên tốt có hướng phấn đấu trở thành đảng viên;
- Ý thức phục vụ cộng đồng tốt;
- Khả năng hội nhập tốt;
- Có bản lĩnh chính trị, tự tin, độc lập trong công việc.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:
- Nghiên cứu và giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng;
- Làm việc trong các trung tâm, viện nghiên cứu, cơ quan khoa học chuyên ngành thuộc khoa học Lịch sử nói riêng, khoa học xã hội và nhân văn nói chung;
- Làm việc trong các ban nghiên cứu Lịch sử Đảng, ban tuyên huấn, tuyên giáo ở trung ương và địa phương;
- Làm việc trong các cơ quan trung ương và địa phương có hoạt động liên quan đến các chuyên ngành Lịch sử (nghiên cứu, tổng hợp, tuyên giáo, bảo tàng, báo chí, du lịch…).

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể học sau đại học trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Xây dựng Đảng,…CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KHẢO CỔ HỌC

1. Trình độ kiến thức:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Khảo cổ học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:
- Kiến thức tổng quát: Những kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và hành vi, khoa học lịch sử;
- Kiến thức cơ bản/ nền tảng: Những kiến thức cơ bản về lịch sử văn minh thế giới, lịch văn hoá – văn minh Việt Nam; có khả năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành;
- Kiến thức chuyên ngành/ chuyên sâu: - Kiến thức về các thời đại khảo cổ; kiến thức về các nền văn hoá khảo cổ của thế giới, Đông Nam Á, châu Á và Việt Nam; các phương pháp nghiên cứu hiện đại trong khảo cổ học; các kiến thức chuyên ngành liên quan.
- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Khảo cổ học đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:
- Khả năng vận dụng, ứng dụng kiến thức vào các công việc cụ thể như nghiên cứu, giảng dạy, chuyên viên tại các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực khảo cổ học, lịch sử, văn hoá, du lịch,…;
- Kỹ năng quản lý các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đào tạo thuộc lĩnh vực khảo cổ học, văn hoá, du lịch; quản lý các dự án nghiên cứu, khai quật, bảo tồn, trùng tu các di sản;
- Kỹ năng làm việc nhóm;
- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề: Có khả năng xử lý độc lập các tình huống cần nghiên cứu, giám định, đề xuất hướng xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực di sản văn hoá; có khả năng thu thập, phân tích và xử lý tình huống;
- Kỹ năng giao tiếp xã hội về những vấn đề liên quan đến khảo cổ học và văn hoá du lịch.

3. Phẩm chất nhân văn:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Khảo cổ học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những Phẩm chất nhân văn tốt đẹp:
- Có tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp, với cộng đồng và bản than;
- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, bản lĩnh; gương mẫu trong học tập và nghiên cứu khoa học; có ý thức trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hoá dân tộc.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:
4.1 Vị trí làm việc:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Khảo cổ học, có thể công tác tại các viện bảo tàng, trung tâm di sản, ban quản lý di tích, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, trường đại học, cao đẳng và trung học cũng như tại các các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan công an, hải quan…

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Khảo cổ học, có thể theo học trình độ Thạc sĩ ở các chuyên ngành thuộc khoa học lịch sử như Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới,… hoặc các chuyên ngành gần như Văn hoá học, Nhân học,…CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Trình độ kiến thức
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:
- Kiến thức tổng quát về lý luận chính trị, khoa học xã hội và hành vi, khnv ...
- Kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử thế giới, kiến thức nền tảng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Kiến thức chuyên sâu về hệ thống quan điểm tư tưởng toàn diện, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tấm gương đạo đức trong sáng, trọn vẹn của Người.
- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:
- Thực hiện quy trình nghiên cứu một công trình khoa học về lịch sử tư tưởng và về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Năng lực phân tích, đánh giá, bình luận sự kiện và vấn đề lịch sử.
- Giảng dạy, thuyết trình về tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Phẩm chất nhân văn
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:
- Trung thành, kiên định với mục tiêu lý tưởng Cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Bản lĩnh, tự tin, độc lập, khiêm tốn.
- Ý thức phục vụ cộng đồng cao.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn
4.1. Vị trí làm việc
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:
- Giảng dạy về Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại hoc, cao đẳng, Học viện, trường chính trị, viện nghiên cứu, bảo tàng, các trung tâm đào tạo…
- Nghiên cứu chuyên ngành tại Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cách mạng,…
- Nghiên cứu tổng hợp tại: các ban tuyên giáo, các cơ quan Đảng, chính quyền, ĐT.

4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn
Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh có thể học cao học và nghiên cứu sinh ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử tư tưởng, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị học và một số chuyên ngành g
ần như Văn hóa học, Triết học,…Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.