Chuẩn đầu ra cử nhân Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2014)


     1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
            
- Đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, có đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân.
- Có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe đáp ứng với nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Có kiến thức tổng quát về lý luận chính trị, kiến thức cơ bản về khoa học lịch sử (cùng các kiến thức bổ trợ khác có liên quan) và có kiến thức chuyên sâu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Có khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào thực tế cuộc sống và những lĩnh vực công tác khác nhau, có kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm.
- Có kỹ năng và phương pháp thực hành nghiên cứu biên soạn, giảng dạy lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.     2. CHUẨN ĐẦU RA


Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN

              Kiến thức

                Kỹ năng

            Thái độ

1. Nắm vững lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, dân tộc, tôn giáo, an ninh, quốc phòng, đối ngoại,…

1. Nắm vững quy trình nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc (sưu tầm, xử lý tư liệu, biên soạn lịch sử địa phương, lịch sử ngành, bình luận sự kiện, phản biện xã hội những vấn đề liên quan đến Lịch sử Đảng,…)

1. Nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân; bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm vì lương tri, lẽ phải và sự công bằng.

2. Nắm vững lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của khoa học lịch sử.

2. Phát triển kỹ năng phản biện; kỹ năng phân tích, tổng hợp, lý giải những vấn đề khoa học và thực tiễn.

2. Xây dựng tác phong làm việc khoa học; ý thức học hỏi cầu tiến.

3. Nắm vững kiến thức về lịch sử Việt Nam, kiến thức chuyên sâu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng tự học, làm việc độc lập,…

3. Quan tâm sâu sắc đến trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

4. Hiểu biết một cách hệ thống về lịch sử thế giới, khu vực, về toàn cầu hóa và hội nhập.

4. Sử dụng được ngoại ngữ, tin học văn phòng, mạng Internet phục vụ chuyên ngành.

4. Hình thành ý thức học tập để chung sống và hòa hợp những nền văn hóa khác nhau.

      3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC

Cử nhân chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm việc trong các lĩnh vực sau đây:
+ Nghiên cứu và giảng dạy môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng;
+ Nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan khoa học chuyên ngành thuộc khoa học lịch sử nói riêng, khoa học xã hội và nhân văn nói chung;
+ Làm việc trong các ban nghiên cứu Lịch sử Đảng, ban tuyên huấn, tuyên giáo ở Trung ương và địa phương;
+ Làm việc trong các cơ quan Trung ương và địa phương có hoạt động liên quan đến các chuyên ngành lịch sử Đảng (nghiên cứu, tổng hợp; tuyên giáo,…).

     4. CƠ HỘI HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ CAO HƠN

     Cử nhân chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có thể theo học trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở các chuyên ngành thuộc khoa học lịch sử như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Khảo cổ học, Lịch sử thế giới, Lưu trữ học,… hoặc các chuyên ngành gần như: Văn hóa học, Quan hệ quốc tế, Nhân học, Đông phương học, Du lịch, Chính trị học, Lịch sử tư tưởng,…


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.