Thư mời viết bài tham dự Hội thảo Khoa học "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

 Theo công văn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM gửi Nhà Trường ngày 29/3/2019, Phòng Quản lý Khoa học - Dự án thông báo rộng rãi đến toàn thể giảng viên, nhà khoa học trong trường thông tin về Hội thảo:


TÊN HỘI THẢO

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


CÁC CHỦ ĐỀ

- Hoàn cảnh lịch sử quốc tế và Việt Nam giai đoạn ra đời của Di chúc ca Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Tư tưởng về dân chủ, lấy dân làm gốc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn;

- Tư tưởng về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn hiện nay;

- Tư tưởng về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn hiện nay;

- Triết lý nhân văn, giá trị văn hóa và chiến lược “trồng người” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn của mối liên hệ giữa Việt Nam và nhân loại trong thời đại ngày nay;

- Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong Di chúc với việc giáo dục đạo đức con người hiện nay;

- Tầm nhìn chiến lược, giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những vấn đề hiện nay của Đng Cộng sản Việt Nam và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tồ quốc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân ch, công bằng, văn minh”;

- Logic biện chứng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian nhận tham luận: từ ngày ra thông báo đến ngày 31/7/2019

Thời gian tồ chức Hội thảo (dự kiến): ngày 09/9/2019


Xem chi tiết Thư mời viết bài hội thảo tại đây 


Nguồn: PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - DỰ ÁN


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.