Quy định về đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ

     Quy định này quy định việc đào tạo bậc đại học hình thức vừa làm vừa học bao gồm Những quy định chung; tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần, xét và công nhận tốt nghiệp; điều khoản thi hành...ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 226/XHNV-ĐT                                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

- Căn cứ Quyết định số 1233/GD-ĐT ngày 30 tháng 3 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ–BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;
- Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ/ĐHQG ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ;
- Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-ĐT ngày 16 tháng 2 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ;
- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quy định này được áp dụng kể từ năm học 2010 - 2011 cho sinh viên bậc đại học hình thức vừa làm vừa học.
Điều 3. Các ông, bà Trưởng khoa/Bộ môn, Trưởng phòng, Ban chức năng, Trưởng Cơ sở đào tạo vừa làm vừa học và sinh viên hình thức vừa làm vừa học có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- ĐH Quốc gia Tp.HCM (để báo cáo);
- Như điều 3;
- Lưu ĐT, TC-HC.

                                                                                                               PGS. TS. Võ Văn Sen

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM                                             
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
Về đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-KHXH-ĐT ngày 31 tháng 5 năm 2010
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy định này quy định việc đào tạo bậc đại học hình thức vừa làm vừa học (dưới đây viết tắt là VLVH), bao gồm: Những quy định chung; tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần, xét và công nhận tốt nghiệp; điều khoản thi hành.
Điều 2: Phương thức đào tạo
Phương thức đào tạo bậc đại học hình thức VLVH của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (dưới đây viết tắt là Trường ĐHKHXH&NV) được tổ chức theo hệ thống tín chỉ, giúp sinh viên tích luỹ kiến thức ở các thời điểm thích hợp, phù hợp với năng lực học tập và hoàn cảnh cá nhân; đồng thời yêu cầu sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Điều 3. Tín chỉ học tập
Tín chỉ học tập (gọi tắt là tín chỉ) là đơn vị dùng để xác định khối lượng học tập của sinh viên, qua đó đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa trên số lượng tín chỉ học tập tích luỹ được.
Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết hoặc 30 tiết thực hành, thảo luận; hoặc 45-60 tiết thực tập, kiến tập, làm khoá luận tốt nghiệp.
Một tiết học được tính bằng 50 phút.
Để tiếp thu được một tiết học lý thuyết trên lớp, sinh viên cần từ 2 đến 3 tiết chuẩn bị, tự học, tự nghiên cứu ở nhà; một tiết học thực hành hoặc bài tập trên lớp cần từ 1 đến 2 tiết chuẩn bị ở nhà.
Điều 4. Tín chỉ học phí
Tín chỉ học phí là đơn vị dùng để lượng hoá chi phí của các hoạt động giảng dạy tính cho từng môn học. Học phí được tính bằng tổng số tín chỉ học phí của các môn học nhân với mức tiền học phí của 1 tín chỉ học phí.
Điều 5. Học phần
1. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập. Mỗi học phần lý thuyết có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, mỗi học phần thực hành có khối lượng từ 1 đến 3 tín chỉ, được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng học phần được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường quy định.
2. Các loại học phần:
- Học phần bắt buộc: là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu trong chương trình đào tạo của trường, tất cả sinh viên bắt buộc phải tích luỹ.
- Học phần tự chọn: là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết mà sinh viên có thể lựa chọn đăng ký học theo nguyện vọng.
- Học phần tự chọn định hướng: là học phần mà sinh viên lựa chọn các học phần quy định trong chương trình đào tạo của ngành học, theo sự hướng dẫn của nhà trường.
- Học phần tiên quyết: là học phần bắt buộc sinh viên phải học trước và thi đạt yêu cầu mới được tiếp tục học học phần sau.
- Học phần học trước: là học phần mà sinh viên phải học trước khi học các học phần khác mặc dù thi đạt hoặc không đạt yêu cầu.
- Học phần tích luỹ: là học phần có kết quả thi kết thúc đạt từ 5.0 điểm trở lên.
Điều 6. Học kỳ, năm học
1. Học kỳ là thời gian để sinh viên hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo. Học kỳ có 15 tuần thực học, 2 - 3 tuần thi. Mỗi học kỳ được bố trí giảng dạy nhiều học phần trong chương trình đào tạo.
2. Năm học gồm hai học kỳ.
Điều 7. Khoá học, lớp học
1. Khoá học là thời gian để sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo của một ngành chuyên môn ở trình độ đại học.
Một khoá học theo hình thức VLVH được thiết kế tương đương 4,5 năm, gồm 9 học kỳ.
Tuỳ theo khả năng học tập, sinh viên được rút ngắn thời gian học tối đa là 1 học kỳ; hoặc được kéo dài thời gian học tối đa là 9 học kỳ.
Các diện ưu tiên được kéo dài thời gian học tập theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Lớp học được tổ chức cho những sinh viên có cùng nhóm học phần giống nhau hoặc những sinh viên cùng khoá, ngành học để trao đổi học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt đoàn thể.
Có hai loại lớp học:
- Lớp học phần là lớp học ngắn hạn được tổ chức theo từng học phần.
- Lớp khoá học là lớp học cố định được tổ chức theo chuyên ngành và theo từng khoá đào tạo.

Chương II
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 8. Chương trình giáo dục đại học
1. Chương trình giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là chương trình) thể hiện mục tiêu giáo dục đại học; quy định chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung đào tạo, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo; bảo đảm yêu cầu liên thông với các chương trình giáo dục khác.

2. Chương trình VLVH trình độ đại học được xây dựng trên cơ sở chương trình hệ chính quy theo hình thức tín chỉ có chú ý đến sự khác biệt trong hình thức đào tạo và đối tượng sinh viên. Chương trình VLVH bao gồm 2 khối kiến thức:
- Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm các học phần thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn, khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng nhằm trang bị cho sinh viên nền tảng văn hoá rộng và cơ bản, nắm vững phương pháp tư duy khoa học để tiếp thu tốt kiến thức chuyên nghiệp.
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm các học phần cơ sở phục vụ chuyên ngành, các học phần bổ trợ và các học phần chuyên nghiệp nhằm cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần thiết.
3. Mỗi khối kiến thức có 2 nhóm học phần:
- Nhóm học phần bắt buộc chiếm khoảng 70-80% khối lượng kiến thức toàn khoá. Đây là những học phần chứa đựng những kiến thức cốt lõi của ngành đào tạo, bắt buộc sinh viên phải học.
- Nhóm học phần tự chọn chiếm khoảng 20-30% khối lượng kiến thức toàn khoá. Đây là những học phần chứa đựng những kiến thức cần thiết, nhưng sinh viên được quyền tự chọn hoặc tự chọn định hướng để tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định.
Điều 9. Số lượng tín chỉ tích luỹ tối thiểu và điều kiện xét tốt nghiệp
1. Khối kiến thức giáo dục đại cương được tổ chức đào tạo trong 3-4 học kỳ. Sinh viên phải hoàn tất số học phần còn nợ của khối kiến thức giáo dục đại cương trong thời gian tối đa là 3 học kỳ kế tiếp.
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được tổ chức đào tạo trong 5 học kỳ.
3. Trong toàn khoá học sinh viên phải tích luỹ tối thiểu 140 tín chỉ. Để được xét công nhận tốt nghiệp, đối với sinh viên khối ngành ngoại ngữ phải có chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên (trình độ A) và chứng chỉ Tin học đại cương; sinh viên các khối ngành khác phải có phải có chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên (trình độ B) và chứng chỉ Tin học đại cương. Các chứng chỉ này sinh viên tự tích luỹ.
Điều 10. Đăng ký nhập học, bảo lưu kết quả trúng tuyển
1. Sau khi trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hình thức đào tạo VLVH, sinh viên phải đến trường làm thủ tục nhập học trong thời hạn quy định.
2. Nếu có lý do chính đáng (như bệnh tật, tai nạn, hoàn cảnh khó khăn…), thí sinh trúng tuyển có thể xin bảo lưu kết quả thi tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh trúng tuyển phải nộp đơn xin bảo lưu cho Phòng Công tác Chính trị - Quản lý Sinh viên và phải được Hiệu trưởng ký quyết định cho bảo lưu.
Thời gian bảo lưu kết quả tuyển sinh không quá 2 học kỳ. Muốn nhập học lại, thí sinh phải làm đơn xin nhập học kèm theo quyết định bảo lưu và nộp cho Phòng Công tác Chính trị - Quản lý Sinh viên trước khi bắt đầu học kỳ mới ít nhất 1 tháng.
Điều 11. Thông báo kế hoạch đào tạo
1. Đầu khoá học, trường thông báo cho sinh viên những thông tin về:
- Chương trình đào tạo toàn khoá cho từng ngành học.
- Quy chế học tập và các quy định của trường.

2. Đầu mỗi học kỳ, trường thông báo cho sinh viên những thông tin về:
- Danh mục các học phần và số lượng tín chỉ của mỗi học phần dự kiến giảng dạy trong học kỳ, điều kiện để đăng ký học các học phần đó.
- Số lớp học dự kiến tổ chức cho mỗi học phần và thời khoá biểu của các lớp học đó.
Điều 12. Đăng ký học tập
1. Đầu mỗi học kỳ, sinh viên phải nghiên cứu để nắm được chương trình đào tạo và đăng ký các học phần sẽ học trong học kỳ đó theo phiếu đăng ký hoặc theo hình thức đăng ký qua mạng của trường. Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ (trừ học kỳ cuối) được quy định như sau:
- 12 tín chỉ đối với những sinh viên xếp hạng học lực bình thường;
- 9 tín chỉ đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu;
- Sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ được đăng ký khối lượng học tập không quá 12 tín chỉ cho mỗi học kỳ;
- Không hạn chế khối lượng tín chỉ đăng ký đối với những sinh viên xếp hạng học lực bình thường.
2. Sinh viên phải đăng ký học lại các học phần bắt buộc có điểm thi kết thúc học phần dưới 5.0 ở các học kỳ trước. Đối với các học phần tự chọn có điểm dưới 5.0, sinh viên được phép đăng ký học lại học phần đó hoặc chọn học phần khác thay thế (trong số các học phần tự chọn của chương trình giáo dục).
3. Sinh viên phải đăng ký và nộp phiếu đăng ký học tập trong thời hạn quy định của trường.
4. Trong trường hợp sinh viên vì lý do bất khả kháng và có đơn trình bày, nhà trường sẽ xem xét và chấp thuận cho sinh viên được đăng ký theo học và thi các môn còn thiếu (với số lượng tín chỉ tương đương) tại các lớp chính quy.
Điều 13. Tổ chức lớp
1. Những sinh viên học cùng một học phần trong cùng một khoảng thời gian với cùng một giảng viên được tổ chức thành một lớp học phần. Mỗi lớp học phần được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường quy định.
2. Những sinh viên cùng khoá được tổ chức thành những lớp khoá học. Lớp khoá học cũng được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường quy định.
Điều 14. Cố vấn học tập
Trưởng các cơ sở đào tạo VLVH thành lập và chỉ đạo hoạt động của Ban Cố vấn Học tập. Cố vấn học tập có trách nhiệm giúp sinh viên hiểu rõ quy chế và những quy định của trường, hướng dẫn sinh viên lựa chọn chuyên ngành, định hướng nghề nghiệp, lập kế hoạch học tập, đăng ký môn học.
Điều 15. Sinh viên dự thính
Ngoài diện sinh viên chính thức (sinh viên trúng tuyển/xét tuyển hình thức đào tạo VLVH), các cá nhân có đủ điều kiện về nhân thân và trình độ, có nhu cầu học một số môn học tại trường, đều được xem xét trở thành sinh viên dự thính. Nếu thực hiện đầy đủ các quy định về đào tạo, sinh viên dự thính được cấp chứng chỉ môn học nhưng không được xét tốt nghiệp để nhận văn bằng.
Điều 16. Điều kiện để chuyển trường, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển ngành học
1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có đủ các điều kiện sau:
- Trong thời gian học tập gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi cho việc học tập.
- Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học.
- Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.
Sinh viên xin chuyển trường phải có hồ sơ xin chuyển trường theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Hồ sơ nộp tại Phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng Công tác Chính trị - Quản lý Sinh viên trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:
- Đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến.
- Nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến.
- Là sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khoá.
- Đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
3. Sinh viên được xét chuyển cơ sở đào tạo nếu có đủ các điều kiện sau:
- Cơ sở đào tạo mà sinh viên đang theo học giải thể theo Quyết định của Hiệu trưởng;
- Trong thời gian học tập gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần thiết phải chuyển đến cơ sở đào tạo gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi cho việc học tập.
4. Thí sinh trúng tuyển vào những ngành có số lượng sinh viên quá ít không mở được lớp thì được chuyển sang ngành học có cùng môn thi, nếu có nguyện vọng.
Điều 17. Tạm dừng học tập
1. Sinh viên được tạm dừng học tập nếu có lý do chính đáng. Muốn được chấp nhận tạm dừng học tập, sinh viên phải nộp đơn tại Phòng Công tác Chính trị - Quản lý Sinh viên và phải có quyết định cho phép của Hiệu trưởng.
2. Thời gian tạm dừng học tập vẫn tính vào thời gian cho phép kéo dài tối đa của khoá học, ngoại trừ thời gian sinh viên thi hành nghĩa vụ quân sự.
3. Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp tại trường phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.
Điều 18. Cảnh cáo học vụ, buộc thôi học
1. Hằng năm, trường sẽ tiến hành xử lý học vụ sau học kỳ 1 và sau học kỳ hè. Sinh viên sẽ bị cảnh cáo học vụ nếu vi phạm một trong những điều sau:
- Không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của trường.
- Không đạt số tín chỉ tối thiểu do trường quy định cho ngành đào tạo trong một học kỳ.
- Có điểm TBHK học kỳ đầu dưới 3.0 hoặc điểm TBCTL của 2 học kỳ liên tiếp dưới 4.0.
Thời hạn cảnh cáo học vụ kéo dài trong học kỳ chính tiếp theo. Sinh viên sẽ được xoá tên trong danh sách cảnh cáo học vụ trước thời hạn, nếu có kết quả học tập ở cuối học kỳ kế không vi phạm Điều 18, Khoản 2 của Quy định này.
2. Trường sẽ ra quyết định đình chỉ học tập và xoá tên khỏi danh sách sinh viên nếu sinh viên vi phạm một trong những điều sau:
- Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khoá học;
- Đã tự ý bỏ học từ một học kỳ chính trở lên
- Có điểm trung bình học kỳ bằng 0 (không) ở một học kỳ chính;
- Sau thời hạn bị cảnh cáo học vụ vẫn vi phạm các quy định của Điều 18, Khoản 1 của Quy định này;
- Vi phạm quy định học vụ và các quy định khác của trường đến mức buộc thôi học;
- Bị kỷ luật vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ;
- Một số trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quy định cụ thể;
- Trường sẽ xoá tên khỏi danh sách sinh viên nếu sinh viên gửi đơn xin thôi học và được Trường ra quyết định cho phép nghỉ học;
Khi sinh viên có quyết định đình chỉ học tập, trường thông báo trả sinh viên về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú;
Sinh viên thuộc diện bị đình chỉ học tập, nếu có nguyện vọng chuyển trường hay chuyển xuống các bậc đào tạo thấp hơn phải làm đơn để trường xét cụ thể từng trường hợp.
3. Nhà trường có trách nhiệm thông báo về địa phương và gia đình sinh viên buộc thôi học biết chậm nhất một tháng sau khi có quyết định thôi học.

CHƯƠNG III
KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN

Điều 19. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
1. Học phần lý thuyết:
- Dự đủ giờ lên lớp theo yêu cầu của giảng viên phụ trách học phần.
- Dự đủ các đợt kiểm tra giữa học phần và các buổi thảo luận ở lớp.
2. Học phần thực hành:
- Dự đủ thời gian quy định cho học phần thực hành.
- Nộp đầy đủ các bài kiểm tra sau mỗi bài thực tập.
Giảng viên phụ trách học phần là người quyết định danh sách sinh viên được dự thi kết thúc học phần. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần nào thì phải đăng ký học lại học phần đó ở học kỳ sau.
Điều 20. Đánh giá kết quả học tập của học phần
1. Điểm cuối cùng để đánh giá một học phần được gọi là điểm học phần. Điểm học phần được đánh giá dựa trên kết quả học tập toàn diện của sinh viên trong suốt học phần đó.
Ngoài điểm thi kết thúc môn học, điểm học phần có thể bao gồm các loại điểm thành phần sau:
- Điểm kiểm tra giữa học kỳ.
- Điểm đánh giá năng lực hoặc nhận thức của sinh viên trong các buổi thảo luận.
- Điểm đánh giá kết quả thực hành hoặc bài tập.
- Điểm đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên trong quá trình học tập.
Mỗi loại điểm có trọng số riêng do giảng viên phụ trách học phần quy định. Điểm học phần sẽ là điểm trung bình tính theo hệ số của các điểm thi kết thúc học phần và điểm thành phần.
Đối với các học phần đã đăng ký và đã được chấp thuận, sinh viên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc mọi yêu cầu của giảng viên về việc lên lớp, làm bài tập thực hành, thí nghiệm, tham gia thảo luận, dự kiểm tra giữa học phần và kết thúc học phần. Nếu không thực hiện phần việc nào, sinh viên sẽ nhận điểm 0 (không) cho điểm thành phần tương ứng.
2. Học phần có điểm từ 5.0 trở lên được coi là học phần tích luỹ, số tín chỉ của học phần này được tính là số tín chỉ tích luỹ.
3. Cách tính điểm cuối cùng của một học phần được quy định tại Điều 25 của Quy định này.
Điều 21. Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần
1. Mỗi học kỳ chỉ tổ chức một kỳ thi chính ngay sau khi kết thúc học kỳ. Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó. Trưởng khoa và Trưởng phòng Đào tạo quy định thời gian ôn thi và thi. Không tổ chức thi ngoài các kỳ thi đã thông báo.
2. Không tổ chức thi lại cho những sinh viên đã dự thi không đạt yêu cầu hoặc vắng thi.
Điều 22. Điểm chưa/không hoàn tất học phần
1. Vì những lý do chính đáng không thể dự thi, kiểm tra (ốm đau, tai nạn, chuyện cá nhân v.v.) sinh viên sẽ được xem xét giải quyết cho nhận điểm I - điểm chưa hoàn tất học phần. Trước khi kết thúc học phần, sinh viên phải nộp đơn trình bày rõ lý do không thể hoàn tất học phần cùng các giấy tờ xác nhận cần thiết cho giảng viên phụ trách học phần đó. Trường hợp đột xuất, sinh viên phải nộp cho Phòng Đào tạo trong vòng 3 ngày kể từ ngày thi.
2. Giảng viên phụ trách học phần là người quyết định sinh viên có được điểm I hay không. Nếu không được chấp thuận, sinh viên sẽ bị điểm 0 (không) cho học phần đó.
3. Nếu nhận điểm I, trong thời gian tối đa là 2 học kỳ tiếp theo sinh viên phải làm đơn đăng ký thi lại học phần đó. Sau khi thi, điểm I sẽ được đổi thành điểm mà sinh viên đạt được. Nếu quá 2 học kỳ chính mà sinh viên không đăng ký thi lại thì điểm I sẽ bị đổi thành điểm 0 (không).
Điều 23. Điểm bảo lưu, điểm tạm thời
1. Điểm bảo lưu là điểm mà sinh viên đã thi đạt yêu cầu một học phần ở một trường đại học công lập nào đó, trong thời gian không quá 5 năm và được Phòng Đào tạo chấp thuận. Số điểm học phần đó sẽ là điểm mà sinh viên đã thi đạt và kèm theo ký hiệu bảo lưu (BL).
2. Điểm tạm thời là điểm mà sinh viên đã đạt được kết quả một học phần nào đó ở một trường khác mà điểm cụ thể chưa được xác định. Trong trường hợp đó, Phòng Đào tạo sẽ quy định điểm tạm thời bằng ký hiệu (M) để phân biệt với loại điểm mà sinh viên tích luỹ được bằng cách thi.
Nếu muốn nhận điểm cao hơn điểm bảo lưu, hoặc điểm tạm thời nói trên, sinh viên phải đăng ký thi học phần đó. Điểm BL và điểm M không tham gia tính vào điểm trung bình học kỳ nhưng tính vào điểm trung bình tích luỹ.
Điều 24. Điểm trung bình học tập, điểm trung bình tích luỹ
1. Điểm trung bình học tập của mỗi học kỳ (gọi tắt là điểm học kỳ) hay điểm trung bình học tập của khoá học (gọi tắt là điểm khoá học) là điểm tính theo kết quả thi của các học phần mà sinh viên đã đăng ký học tại trường (không tính điểm BL, điểm M).
2. Điểm trung bình tích luỹ của mỗi học kỳ, khoá học là điểm tính theo kết quả thi của các học phần đạt từ điểm 5.0 trở lên mà sinh viên đã đăng ký học tại trường (kể cả các học phần bảo lưu).
Cách tính điểm trung bình chung và trung bình tích luỹ được quy định tại Điều 25 của Quy định này.
3. Học phần có kết quả thi từ điểm 5.0 trở lên được bảo lưu. Khi sinh viên học thêm một ngành mới, điểm bảo lưu được tính vào điểm trung bình tích luỹ của ngành học đó.
4. Không tính kết quả thi các học phần Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng vào điểm trung bình học tập hoặc điểm trung bình tích luỹ. Việc đánh giá kết quả và điều kiện cấp chứng chỉ đối với các học phần này được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 25. Cách tính điểm trung bình, xếp loại học tập
1. Điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10 và làm tròn đến 0,5.
2. Điểm trung bình học kỳ (dưới đây viết tắt là TBHK) và điểm trung bình chung tích luỹ (dưới đây viết tắt là TBCTL) được tính đến 2 chữ số thập phân.
3. Điểm TBHK và điểm TBCTL được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và được tính theo công thức sau:
Trong đó:
A = là điểm TBHK hoặc ĐTBCTL
ai = là điểm của môn học thứ i
ni = là số tín chỉ của môn học thứ i
n = là tổng số môn học


Điểm TBHK được dùng để xét khen thưởng sau mỗi học kỳ, được tính theo kết quả điểm môn học ở lần thứ nhất.
Điểm TBHK và điểm TBCTL được dùng để phân loại kết quả học tập, xử lý học vụ và xếp loại tốt nghiệp, được tính theo điểm môn học cao nhất trong các lần học.
Điểm X (miễn học – bảo lưu) và các điểm đặc biệt khác không được tính trong điểm trung bình học kỳ.
4. Xếp loại kết quả học tập
a) Loại đạt                                      Xếp loại
Từ 9.0 đến 10                                 Xuất sắc
Từ 8,0 đến cận 9.0                            Giỏi
Từ 7.0 đến cận 8.0                            Khá
Từ 6.0 đến cận 7.0                    Trung bình khá
Từ 5.0 đến cận 6.0                       Trung bình

b) Loại không đạt                           Xếp loại
Từ 3.0 đến cận 5.0                           Yếu
Nhỏ hơn 3.0                                     Kém

Điều 26. Kiểm tra, thi, chấm thi kết thúc học phần
1. Việc kiểm tra giữa học phần, kiểm tra thực tập do giảng viên phụ trách học phần đó chuẩn bị theo đúng chương trình đã công bố.
2. Hình thức thi học phần có thể là thi viết, trắc nghiệm, vấn đáp (hoặc kết hợp giữa các hình thức trên) do Trưởng khoa quyết định theo đề nghị của Trưởng bộ môn hoặc Trưởng môn học.
3. Kết quả thi phải được công bố chậm nhất là 30 ngày sau mỗi kỳ thi.
Điều 27. Chấm phúc tra
Sinh viên có quyền đề nghị chấm phúc tra kết quả thi. Đơn xin phúc tra kết quả thi được gởi đến Trưởng cơ sở đào tạo VLVH trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Tất cả các đề nghị chấm phúc tra đều phải đóng lệ phí do trường quy định.
Sau khi chấm phúc tra, nếu điểm được nâng lên cao hơn trước thì Trưởng cơ sở đào tạo VLVH đề nghị một cán bộ thứ hai có cùng chuyên môn chấm lại. Kết quả cuối cùng phải do Trưởng cơ sở đào tạo VLVH ký tên xác nhận mới được công bố.
Điều 28. Thi cải thiện điểm
Đối với học phần có kết quả đạt từ điểm 5.0 trở lên, trong vòng 2 học kỳ tiếp theo sinh viên muốn thi lại để cải thiện điểm phải làm đơn đăng ký thi cải thiện điểm, chấp nhận huỷ kết quả cũ và nộp lệ phí theo quy định. Kết quả cao nhất trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm TBCTL. Điểm thi cải thiện được ký hiệu (CT) để phân biệt với các loại điểm khác.
Điều 29. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế thi, kiểm tra
1. Mức độ sai phạm và khung xử lý sai phạm đối với sinh viên và cán bộ trong khi thi, chấm thi được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Trong các đợt kiểm tra học kỳ, thi kết thúc học phần, nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật đối với từng bài kiểm tra, từng học phần đã vi phạm.
3. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm trở lên đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.
Điều 30. Cấp bảng điểm
Trong quá trình học tập, sinh viên có thể đề nghị cấp bảng điểm để biết được kết quả học tập của mình. Phòng Đào tạo phối hợp với các Cơ sở đào tạo VLVH có trách nhiệm cấp bảng điểm cho sinh viên. Sinh viên phải làm đơn và nộp lệ phí để được cấp bảng điểm.

CHƯƠNG IV
XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 31. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
1. Cuối mỗi khoá học, những sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xét và công nhận tốt nghiệp:
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp);
- Tích luỹ đủ số học phần quy định của chương trình giáo dục;
- Điểm TBCTL của toàn khoá học phải đạt từ 5.0 trở lên.
- Có các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.
2. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào biên bản và đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
3. Hội đồng xét tốt nghiệp sẽ do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền làm chủ tịch, Trưởng phòng Đào tạo làm thư ký và các thành viên là Trưởng phòng Công tác Chính trị – Quản lý Sinh viên, Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng, Trưởng các Khoa/Bộ môn có liên quan.
Điều 32. Cấp bằng tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp
1. Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo ngành đào tạo chính. Bảng điểm ghi thêm tên chuyên ngành (hướng chuyên sâu).
2. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm TBCTL của các môn học quy định cho ngành đào tạo. Cách phân loại được quy định tại Khoản 4, Điều 25 của Quy định này.
3. Đối với những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá đạt xuất sắc, hạng tốt nghiệp sẽ bị giảm đi một bậc nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
- Có thời gian học tập vượt quá vượt quá một học kỳ so với thời gian thiết kế.
- Có khối lượng các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn khoá học.
- Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo cấp trường trở lên.
4. Kết quả học tập của sinh viên được ghi vào bảng điểm theo từng học phần và trong từng học kỳ.
Điều 33. Bảo lưu kết quả học tập
1. Những sinh viên không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp nhưng chưa hết thời gian tối đa cho phép học ở bậc đại học, được bảo lưu các học phần có kết quả từ điểm 5.0 trở lên. Trong thời gian tối đa được phép học quy định tại Khoản 1, Điều 7, của Quy định này, sinh viên được trở về trường đăng ký học và thi lại cho những học phần bị điểm dưới 5.0.
2. Những sinh viên đã hết thời gian tối đa được phép học nhưng không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả học tập của các học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo của trường.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Hiệu lực thi hành
Quy định đào tạo đại học hình thức VLVH theo hệ thống tín chỉ được áp dụng kể từ năm học 2010 – 2011
Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Quy định đều phải thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường và tuân thủ các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và c ủa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 35. Hướng dẫn thi hành
Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Chính trị – Quản lý Sinh viên, Trưởng các Cơ sở đào tạo VLVH, Ban Cố vấn học tập, Ban Chủ nhiệm các Khoa/Bộ môn có nhiệm vụ triển khai và hướng dẫn chi tiết nội dung Quy định này đến toàn thể sinh viên hình thức VLVH của Trường ĐHKHXH&NV.


HIỆU TRƯỞNG


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.