Công Văn "V/v góp ý dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại CCVC-NLĐ và Quy định về chế độ làm việc của giảng viên và nghiên cứu viên".

Theo công văn số: 300/XHNV-TCCB ngày 03 tháng 6 năm 2020, của Phòng Tổ chức – Cán bộ về việc góp ý dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại CCVC-NLĐ và Quy định về chế độ làm việc của giảng viên và nghiên cứu viên; đồng thời nhằm đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng trong việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cồng chức, viên chức và người lao động, Nhà trường đã xây dựng dự thảo “Quy định đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động và Quy định về chế độ làm việc của giảng viên và nghiên cứu viên” (file đính kèm).


Nhà trường đề nghị trưởng các đơn vị phổ biến, thảo luận và góp ý bằng văn bản trong toàn thể viên chức và người lao động tại đơn vị đối với 02 bản dự thảo nêu trên. 


file đính kèm:

>> Công văn Thông báo

>> Dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động

>> Dự thảo Quy định về chế độ làm việc của giảng viên và nghiên cứu viên

 

Nguồn: PHÒNG TỔ CHỨC – CÁN BỘ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.