THÔNG BÁO: MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM-SẢN PHẨM CỦA LỊCH SỬ, TRỌNG TRÁCH TRƯỚC LỊCH SỬ”

Nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) (03/02/1930 - 03/02/2020) và nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng; đồng thời khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sự lãnh đạo đúng đắn, kiên định của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử" nhằm thảo luận, bổ sung những luận cứ khoa học về sự ra đời, vị trí, vai trò và nhiệm vụ lịch sử của Đảng ta; đồng thời cũng chứng minh, làm rõ những khó khăn, thách thức và thành tựu của tổ chức Đảng trong công cuộc dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước Việt Nam.


Mục tiêu của Hội thảo


- Khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là sản phẩm của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX; từ đó (năm 1930) đến nay ĐCSVN đã và đang tiếp tục gánh vác trọng trách trước yêu cầu và nhiệm vụ lịch sử của dân tộc trong thế giới phát triển và hội nhập;

- Nhận thức đúng đắn, có cơ sở khoa học về vai trò và vị trí của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch về Đảng cầm quyền; xây dựng lòng tin vững chắc đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa;

- Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM;

- Bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng và Bác Hồ;

- Động viên cán bộ, đảng viên, nhà giáo, nhà khoa học, sinh viên giữ vững niềm tin vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

- Đề xuất các giài pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, uy tín, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong thời gian tới;


Nội dung của hội thảo

Nội dung chính của hội thảo tập trung xoay quanh các vấn đề sau:


- Bối cảnh lịch sử và yêu cầu nhiệm vụ của dân tộc trong hoàn cảnh mới

+ Bối cảnh lịch sử và yêu cầu, nhiệm vụ của dân tộc Việt Nam thế kỷ XIX;
+ Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và phong trào kháng Pháp ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX;
+ Thực dân Pháp khai thác thuộc địa và sự chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX;
+ So sánh trường hợp Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan với Việt Nam trước sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân phương Tây;
+ Cuộc khủng hoảng lãnh đạo cách mạng và con đường cứu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.


- Quá trình chuẩn bị và sự ra đời ĐCSVN- sản phẩm của lịch sử dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX

+ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, đến với Chủ nghĩa Mác Lê-nin, khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản;
+ Quốc tế cộng sản và cuộc vận động cộng sản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất;
+ Quá trình truyền bá con đường giải phóng dân tộc về Việt Nam và sự hình thành những nhân tố cơ bản của con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam;
+ Các tổ chức đảng phái chính trị ra đời và sự đáp ứng yêu cầu tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam;
+ ĐCSVN ra đời là tất yếu của lịch sử, sản phẩm của lịch sử.


- ĐCSVN với trọng trách trước lịch sử dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ từ 1930-2020

+ Lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, trở thành Đảng cầm quyền (1930-1945);
+ Nêu cao ý chí quyết tâm và lãnh đạo kháng chiến - kiến quốc, phá thế cô lập của đất nước, làm nên trận thắng "chấn động địa cầu”; thực hiện đấu tranh thống nhất nước nhà, kháng chiến vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội (1945-1975);
+ Đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở hai đầu biên giới, tháo gở khó khăn, chống đỡ khủng hoảng kinh tế - xã hội (1975-1985);
+ Đổi mới xây dựng và phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng cương lĩnh phát triển trong thời kỳ quá độ; thực hiện công nghiệp hóa và từng bước hiện đại; Việt Nam làm bạn với tất cả các quốc gia tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ (1986-2020);
+ Đoàn kết toàn dân tộc; tạo dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp; thực hiện lấy dân làm gốc; xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân;
+ Xác định mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu cho phát triển đất nước.


- ĐCSVN với trọng trách trước lịch sử (dân tộc trong thế giới hiện tại và toàn cầu hóa, phát triển và hội nhập)

Việt Nam từ khi có tên trên bản đồ thế giới (cũng là khi ĐCSVN trở thành Đảng cầm quyền) cho đến nay đã trở thành quốc gia có nhiều đóng góp to lớn vào thế giới hiện đại và toàn cầu hóa;

+ Đóng góp cho phong trào giải phóng dân tộc bằng kinh nghiệm và bài học về đội đoàn kết dân tộc, xây dựng sức mạnh quốc gia dân tộc chống áp bức dân tộc, về đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước;
+ Đóng góp sớm và liên tục nhiều giải pháp thiết thực cho những vấn đề toàn cầu về chống giặc đói, giặc dốt, về môi trường, sinh thái, lương thực, an sinh xã hội;
+ Đóng góp trong vận dụng sáng tạo học thuyết Mác Lê-nin về cách mạng vô sản và đảng cầm quyền, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội;
+ Đóng góp trong kiên trì giữ vững đường lối độc lập tự chủ, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa; không ngừng nâng cao vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, giữ vững bản sắc dân tộc trong thời kỳ phát triển và hội nhập;
+ Đóng góp tích cực và chủ động trong tham gia nhiều tổ chức quốc tế của Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn toàn cầu hay châu lục, khu vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, về quyền con người; tham gia nhiều công việc của cộng đồng quốc tế về giữ gìn hòa bình, giải quyết hòa bình các mâu thuẫn và xung đột quốc tế...


Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian dự kiến: Thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm dự kiến: Nhà điều hành ĐHQG-HCM.


Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt


Đăng ký tham dự

Đại biểu gửi đăng ký tham dự với Ban Tổ chức hội thảo kèm theo tiêu đề và tóm tắt nội dung báo cáo (dự kiến) trước ngày 05 tháng 4 năm 2020 về địa chỉ email: lichsu@hcmussh.edu.vn

- Hạn cuối nhận tóm tắt tham luận: 20/3/2020

Các bài tham luận sau khi được Ban tổ chức phản biện và đánh giá cao sẽ được tập hợp và in trong sách Kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN do Nhà xuất bản ĐHQG-HCM phát hành.


Địa chi liên hệ

Thông tin chi tiết về hội thảo xin vui lòng liên hê: ThS. Nguyễn Thế Trung, Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM; điện thoại: 0362347122; email: lichsu@hcmussh.edu.vn


xem Thư mời tại đây 


KHOA LỊCH SỬ
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.