Chương trình đào tạo khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở khối ngành

     Tổng cộng: 46-47 tín chỉ, không kể 2 môn Giáo dục thể chất (4 TC) và Giáo dục quốc phòng (7 TC)CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG VÀ CƠ SỞ KHỐI NGÀNH


Ngành Lịch sử và Nhân học

1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 10
- Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin : 5
- Đường lối cách mạng Việt Nam : 3
- Tư tưởng Hồ Chí Minh : 2

2. Ngoại ngữ: 10
- Cơ sở : 10 (SV tự tích luỹ)
- Chuyên ngành :

3. Kiến thức khoa học tự nhiên: 7
- Thống kê xã hội : 2
- Môi trường và phát triển : 2
- Tin học đại cương : 3 (SV tự tích luỹ)

4. Giáo dục thể chất : 4

5. Giáo dục quốc phòng : 7

6. Các môn cơ bản: 19-20
6.1 Bắt buộc: 15
- Lịch sử văn minh thế giới : 3
- Cơ sở văn hóa Việt Nam : 2
- Nhân học đại cương : 2
- Xã hội học đại cương : 2
- Logic học đại cương : 2
- Phương pháp nghiên cứu khoa học : 2
- Pháp luật đại cương : 2

6.2 Tự chọn: Chọn 4-5 TC
- Kinh tế học đại cương : 2
- Địa lý học đại cương : 2
- Tiến trình văn học Việt Nam : 2
- Hán văn cơ bản : 3
- Chính trị học đại cương : 2
- Tâm lý học đại cương : 2
- Mỹ học đại cương : 2
- Thực hành văn bản tiếng Việt : 2

Tổng cộng: 46-47 tín chỉ
(không kể 2 môn Giáo dục thể chất - 4 TC và Giáo dục quốc phòng - 7 TC)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.