05/08/2020

Theo thông tin từ Phòng Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM) thông báo về việc tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020. Trong kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020, Khoa Lịch Sử tuyển sinh các ngành ở cả 3 chương trình: Thạc sĩ, Tiến sĩ và Dự bị Tiến sĩ.